I am not who you think I am

I am not who I think I am

...I am who I think, you think I am

~Thomas Cooley~


«آدمی خود را در آینه‌ی دیگران می‌بیند ومی‌شناسد...»